Beskrivelse: flg_norwa2

 

Vennetreff for NS-barn

Beskrivelse: flg_norwa2

 

Hovedside

Nyheter

Vennetreff

Referater

Litteratur

Avisartikler

Filmer

Lydopptak

 

 

I.C. Stridsklev kommentarer:

 

Baard Herman Borge: ”I rettsoppgjørets lange skygger. Andre generasjons problemer i lys av moderne transisjonsteori”. Han forsvarte sin doktoravhandling ved Universitetet i Bergen,  13.4.2012.

Baard Borge utga i 2002 boken ”De kalte oss naziyngel” på Samlaget. Der skrev han om svarene 376 NS-barn hadde gitt på hans spørreskjema. Ca. 1/3 hadde fått skjemaene gjennom ”Vennetreff for NS-barn”. Spørreskjemaet og tabeller med svar finnes bakerst i dissertasjonen.

Foruten en innledning inneholder dissertasjonen følgende artikler, noen tidligere offentliggjort, noen skrevet for å belyse hovedtemaet: Overgang fra diktatur til demokrati.

”Forsoningen som uteble. Norges oppgjør med landssvikerne” I boken ”Forsoning eller rettferdighet”. 1998

”Noen komparative perspektiver på kollektiv forsoning” 2011.

”NS-barns psykiske helse” 2010.

”Hva gjorde du under krigen, far. Om NS-barnas vanskelige forhold til sine fedre”. 2010

”Fedrenes synder hjemsøkes på barna. NS-barns erfaringer med assosiativ stigmatisering.” Sosiologisk tidsskrift nr.3, 2009.

”Transisjon, restaurasjon og individuell versus kollektiv (feil-)slutning i komparativt perspektiv.”

2011.

Et hovedtema i doktoravhandlingen er sammenligning mellom overgang fra diktaturer/mindre demokratiske styrer til demokratier/mer demokratiske styrer. Dette har det vært skrevet en del om både Sør-Europa i 1970-årene, etter regimeskiftet i Sør-Afrika og i andre afrikanske land, og etter kommunismens fall i Europa. Borge problematiserer ikke om hvilken gruppe i Norge som hadde mest demokratisk sinnelag: Nasjonal Samling eller Arbeiderbevegelsen. Arbeiderpartiet hadde etter 2. Verdenskrig mulighet for så mye demokrati de ønsket. NS møtte motstand i sitt forarbeid til valg. NS hadde mistet tilliten til det parlamentariske system innført i 1884, og mente det førte til svake regjeringer, og til forsømmelse av Forsvaret til gunst for mer populære formål. At Norge lå åpent for invasjon i 1940 så de som en konsekvens av dette. Ut fra ”Bondeparagrafen”, Grunnlovens §57, der det til 1952 sto at  1/3 av representantene skulle komme fra landdistriktene, mente man at befolkningen skulle deles i bransjer/laug, og velge ut fra dette og ikke ut fra partier. Som kjent var motstanden i høyere grad rettet mot dette enn mot okkupasjonsmakten, noe også Borge nevner.

I 1945 ble ca 4% (92805 anklaget for ”landssvik”) av de stemmeberettigede ulovlig fratatt stemmeretten, mens minst dobbelt så mange som hadde bygget festningsverker for tyskerne og stemte sosialistisk beholdt sin. Slik fikk Arbeiderpartiet absolutt flertall, slapp Riksrett og hadde frie hender til å straffe samtlige medlemmer av Nasjonal Samling og andre opposisjonelle. Ikke noe annet land har hatt tilsvarende del av befolkningen siktet for eller dømt for ”landssvik” i et ”Overgangsoppgjør”.

Borge nevner at ”oppgjøret med DDR etter ”die Wende” i 1989-90 var et relativt strengt oppgjør med toppeliten , men der det store antallet av faktiske kollaboratører bare i begrenset grad ble trukket for retten. Da det hemmelige politiet (STASI) hadde over 90 000 innenfor sin organisasjon, ser en hvilket enormt rettsoppgjør det ville blitt om man skulle la det omfatte dem alle.”(s.9) Der sammenligner han ikke med Norge, som i 1945 hadde vel 3 millioner innbyggere, mens DDR hadde vel 16 millioner. 

Borge har studert langsiktige virkninger av overgangsoppgjør.

Borge forutsetter at virkninger for de dømtes barn i overgangsoppgjørene var utilsiktet, og ikke ledd i en politikk for å hindre at de dømtes synspunkter etter hvert skulle bli kjent. Men han erkjenner at etterkrigsoppgjøret motvirket forsoning mellom samfunnet og NS-medlemmene og at det skapte langvarige vanskeligheter også for deres barn.

Det norske etterkrigsoppgjøret var av en type med ”Elitestyre og med maktbruk ovenfra”. Det fører til strenge oppgjør med vekt på å straffe mange og isolering av ”taperne”. Oppgjøret har langvarige sosiale konsekvenser for de mange ”taperne”. Bortsett fra i Norge har dette bare skjedd i Holland, muligens lignende i Danmark og Belgia. Ved siden av konsekvensen for NS-familiene, førte forholdene også til problemer for andre grupper som krigsbarn og deres mødre og krigsseilerne.

Borge bemerker at disse ettervirkningene tidligere ikke er studert på grunn av tabuer i samfunnet og mangel på mulighet for innsyn i dokumentasjon ut fra det som tjente staten.

Borge bemerker at oppgjøret var grunnet på lover med tilbakevirkende kraft, om at det ble innført et solidarisk erstatningsansvar for alle skadene NS-styret hadde påført landet (uten at det ble trukket fra verdiene som var tilført landet). Det medførte at man innførte et prinsipp om kollektiv straff. Dette, og det at så mange ble straffet, førte til ny urett.

Resultater for NS-barna ble blant annet: Angst, depresjon, kontaktproblemer, skyld, skam, frykt for å bli avslørt. Økt andel som har fått behandling for psykiske plager, og et vanskeligere forhold til far.

Mobbingen var som ventet verst for barn født før 1955. Men de psykiske problemene ble ikke mindre med årene. De født før 1930 hadde minst psykiske problemer. De hadde rukket å bli kjent med sine foreldres synspunkter og handlinger før de ble arrestert, selv om de var blant dem som ble mest utsatt for stigmatisering.

 

NS-barn med dårlig forhold til far hadde opplevd konflikter i hjemmet pga NS-medlemskap og/eller at faren endret personlighet etter krigen. En annen risikofaktor var at han fortiet NS-tiden, eller at barna var kritiske til farens valg.

 

De som var kritiske til farens valg eller opplevde at faren endret personlighet etter krigen hadde også høyt antall stressymptomer.

De med kritisk holdning til foreldrene hadde flere problemer. Problemene uavhengig av foreldres dom og/eller aktiviteter i okkupasjonstiden.

 

Borge fant fire nye uttrykk:1) Transitional injustice =overgangsurett.

2)Transitional depowerment: avmektiggjørelse av de straffeforfulgte

3) Transitional empowerment: overgangens gunstige virkning for bestemte grupper

4) Transitional victimization: overgangens negative konsekvenser for uskyldige.

 

Borge mener at det norske samfunnet har ansvar for NS-barnas problemer, og derfor burde be NS-barna om unnskyldning, slik andre utsatte grupper, som krigsbarn og tatere har fått.

Men det er kanskje for risikabelt: Blir det tillatt å stille spørsmål ved en del av Hjemmefrontens hovedparole: ”våre barn skal ikke omgås deres
barn
”, er det kanskje også risiko for at det kan stilles andre spørsmål ved Hjemmefrontens virksomhet, og om berettigelsen av motstandskampen. Og om hvem som i høyest grad hadde respekt for Grunnloven og andre lover, og hvem som handlet mest til nytte eller skade for landsmenn.

 

 

I.C.Stridsklev