Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: flg_norwa2

 

Informasjonsside

Vennetreff for NS-barn

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: flg_norwa2

 

Hovedside

Nyheter

Vennetreff

Referater

Litteratur

Avisartikler

Filmer

Lydopptak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er omtalen av Furuseths bok

”Norske nazister på flukt” av Anne Kristin Furuseth

Ut fra innholdet i denne boken vil jeg herved be de menneskene jeg tipset forfatteren om da hun skulle begynne sin masteroppgave om tilgivelse.

Det er sannsynlig at hennes masteroppgave er mer anstendig enn boken. Hun fullførte den i 2011, med tittel ”Da freden brøt løs: Norsk NS-migrasjon til Argentina etter 1945”. Riktig nok kaller hun det norsk NS-migrasjon, noe som indikerer at Nasjonal Samling skal ha vært internasjonalistisk som de sosialistiske partiene, og ikke først og fremst bygget på ideer fra den norske grunnloven. NS-folk flest ville nok også protestere på at de ”støttet” okkupasjonsmakten.

Oppgaven er klausulert frem til 28.2.2018, maksimal klausuleringstid er 5 år. Her er det man får vite om den: ”Sammendrag: Etter 2. verdenskrig var det harde økonomiske tider i Norge, og Norge sto overfor et omfattende rettsoppgjør med dem som hadde støttet okkupasjonsmakten. For en del av dem som hadde vært på feil side under krigen, ble det svært vanskelig å leve i Norge. Noen valgte å migrere til Argentina - et Argentina som blomstret økonomisk og hvor det var nye muligheter til å starte et nytt liv, langt unna krig, rettsoppgjør og sosialt stigma. Denne masteroppgaven tar for seg denne migrasjonen til Argentina, NS-migrasjonen. I og med at det er skrevet lite om temaet fra før, vil denne oppgaven gi et oversiktsbilde av migrasjonen. Det trengs likevel mer forskning på feltet, for å kunne gå dypere inn i materialet og se på andre sider ved migrasjonen enn det som er gjort i denne oppgaven. Det er tre problemstillinger det har blitt jobbet med for å få denne oversikten, og de tre er: 1) Hvorfor migrerte denne gruppen fra Norge og til Argentina?

2) Hvordan ble migrasjonen organisert i Norge og Argentina, og hvor stort var omfanget?

3) Hvordan gikk det med de norske migrantene i Argentina? Det er viktig at vi får klarhet i hvordan denne migrasjonen var og hva som skjedde i Argentina. Grunnen til det er at selv om denne migrasjonen ikke var veldig stor, så har den en forholdsvis stor plass i oppfatningen vi i Norge har av Argentina og Latin-Amerika.”

 

Etter å ha kommet under innflytelse av HL-senteret og Terje Emberland, er resultatet like politisk korrekt som usant. Til tross for at Emberland vet bedre; Han skrev boken ”Religion og rase”, om de norske nazistene. Det norske nazipartiet, Norges Nasjonal-Sosialistiske ArbeiderParti (NNSAP)  ble stiftet i 1932, året før Nasjonal Samling. De forsøkte å influere på Nasjonal Samling både i 1930- og 1940-årene.

I etterordet beskriver hun sitt utgangspunkt: Hun mener at hun i utgangspunktet var naiv; at nordmennene i Argentina var ganske perifere, at deres historie ikke nødvendigvis hang sammen med det storstilte nazistiske fluktnettverket. Nå forteller hun bare de historiene som passer med det hun lærte på HL-senteret. Ordet frontkjemper forekommer bare ved to ”feilskrifter” på s.143 og s.186, det heter ”tidligere Waffen-SS-frivillige”. Det kan virke som om de meldte seg for å kose seg med å begå forbrytelser, og uten enhver tanke på å gjenvinne Norges frihet. Frontkjemperne oppfattet seg som de som kjempet legalt for Norge, i motsetning til dem som handlet illegalt.

I boken blir det ikke forstått at de som flyktet oppfattet det som om de flyktet fra uretten, og bevarte sine landsmenn fra å begå mer urett mot dem enn det allerede var begått mot dem og deres barn.

Det står mye om forfalskninger av pass, men ingen ting om NS-folks problemer med å få pass selv etter endt soning. Hun gjengir likevel s.113 uten dypere forståelse svenskenes berettigede frykt ”for summariske rettssaker, bruk av lover med tilbakevirkende kraft og utstrakt bruk av dødsstraff”.  Den siste provisoriske anordning som måtte til for å stille norske ”lovlige myndigheter” tilfreds med adgangen til dødsstraff, ble vedtatt 4.5.1945. Etter den ble 12 mennesker henrettet.

Bokens tittel er gjengitt på alle bokens sider. Dessverre er det oftest ikke den eneste hetsen på hver av sidene.

I stedet for å påpeke alt som er galt i denne boken, vil jeg forsøke å skrive noe av det som er riktig.

På s.182 nevnes Adolf Hoel, som den mest fremtredende i en ”gruppe av flere kjente polarforskere og hvalfangere som hadde vært NS-medlemmer og samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakten”. Han hadde fungert som rektor ved Universitetet i Oslo. Det står ingen ting om at Adolf Hoel reddet sin eneste jødiske kollega, Victor Goldschmidt fra deportasjon da han sto på kaia og skulle deporteres med Donau. Da Goldschmidt kom over til England, fikk han ikke professorlønn som andre professorer, men måtte leve på sosialen. Da en hjemmefrontgruppe hadde satt fyr på Universitetets Aula, arresterte tyskerne 1166 studenter. Takket være ikke minst Adolf Hoels innsats ble nærmere halvparten spart for deportasjon.

Det norske miljøet i Universitetet i Tucumán omtales på s.194. Der var Gunnar Eilert Hjorth, som hadde vært i komiteen som utarbeidet ”Lov til vern om folkeætten” som gjaldt fra 1.1.1943 til 8.5.1945. Fra før hadde man en lov, vedtatt mot en stemme 1.6.1934, som gjaldt til 1973. Den stemmen tilhørte representanten Bonde fra Samfunnspartiet. Etter som Samfunnspartiet også viste seg å være imot etterkrigsoppgjøret, ble de politisk forfulgt i etterkrigs-Norge. Furuseth har funnet høyere tall for steriliseringer i perioden 1943-45 enn Karl Evang fant, som mente det var 181 årlig. Broberg og Roll- Hansen fant 280 steriliseringer årlig for 1943-45. I perioden 1945-54 var det 285 steriliseringer årlig…

Roald Astrup Nielsen organiserte den første båtflukten til Argentina i 1947.

Hans juridiske embetseksamen da han var 20 år sto til laud. I okkupasjonstiden var han bl.a. ekspedisjonssjef i Næringsdepartementet. Takket være det ble det ingen hungersnød i Norge i okkupasjonstiden, slik det var i Norges forrige krig 1807-1814(”Terje Vigen”), eller i Holland under Hongerwinter 1944-45, da ca. 20 000 døde av sult. I en henvisning står det at hans papirer ikke finnes i Landssvikarkivet i Riksarkivet. Det kan se ut til at noen saker som man etter hvert har sett var spesielt flaue for det norske samfunn og rettsvesen er forsvunnet derfra. Han har beskrevet flukten til Argentina i to bøker: ”Eventyret om Solbris” og ”Solbris ohoi”. Han ble i 1980 i NRK TV  spurt: ”Etter kapitulasjonen satt du i varetektsarrest i 2 år, den siste tiden på Espeland ved Bergen. Da du besluttet å rømme, syntes du det var moralsk forsvarlig å unndra seg dom og soning?” ”Jeg synes det er litt trist at et slikt spørsmål blir fremsatt 35 år etter krigens slutt, fordi det viser at man fremdeles ikke forstår våre motiver eller ikke vil akseptere dem. –Når man, som i mitt tilfelle – vet med seg selv at man har gjort det som var rett og riktig, kan man umulig betrakte dom og soning som annet enn politisk forfølgning, spesielt i betraktning av at man ble dømt i henhold til straffebestemmelser som åpenbart var gitt tilbakevirkende kraft, i strid med grunnlovens bestemmelser og allmenne rettsprinsipper.

Under disse omstendigheter var det ikke bare moralsk forsvarlig, men moralsk berettiget å unndra seg forfølgningen, når man hadde anledning til det.” ”Politisk oppfattet du tyskerne som dine allierte?” ”Nei, det er ikke riktig å si det slik. I kampen mot kommunismen var vi selvsagt helt på tyskernes side, fordi denne delen av krigen direkte berørte Norge. – For øvrig var det vår oppgave – ikke å opptre som tyskernes allierte, men - å holde det norske administrasjonsapparatet intakt i overensstemmelse med folkerettens- først og fremst Haagkonvensjonens bestemmelser. I en hvilken som helst konfliktsituasjon var det vår plikt å hevde norske interesser, uansett politiske synspunkter.” http://www.sno.no/applications/DocumentLibraryManager/upload/FL/2003_2/2003_2_8.pdf

 

Astrup Nielsen forteller videre: En gang i 1943, etter Stalingrad, fikk jeg følgende spørsmål fra en eldre, sindig NS-embetsmann: ”Og hvis tyskerne taper krigen, hvilke planer har du? Tenker du på å søke andre jaktmarker?” ” Nei, det tror jeg ikke.” var mitt svar. ”For det første forutser jeg ikke et absolutt tysk nederlag. Vestmaktene kan ikke være så tåpelige at de overlater halve kloden til kommunistisk slaveri. Heller ikke kan vi ta Londonpropagandaen om straffeforfølgning mot NS-medlemmene særlig høytidelig. Alle vet inderlig vel at en eksilregjering ikke kan utferdige straffebestemmelser for okkupert område. ” Det gikk nok annerledes enn vi forestilte oss. Som i mitt tilfelle fikk utviklingen i 1945/46 tusener av de politisk forfulgte til å skifte mening. Argentina sto fram som det forjettede land. ””Det gikk bra for de norske innvandrerne i årene 1950-54. De sikret seg økonomisk, mange fikk godt betalt arbeide, og var vel ansett hvor de kom”. http://www.sno.no/applications/DocumentLibraryManager/upload/FL/1988_8/1988_8_1.pdf

http://www.sno.no/applications/DocumentLibraryManager/upload/FL/1988_8/1988_8_6.pdf

Roald Astrup Nielsens skrev 3 artikler om etterkrigsoppgjøret i ”Folk og Land” nr.7-9 1988.

http://www.sno.no/applications/DocumentLibraryManager/upload/FL/1988_7/1988_7_3.pdf

http://www.sno.no/applications/DocumentLibraryManager/upload/FL/1988_7/1988_7_6.pdf

http://www.sno.no/applications/DocumentLibraryManager/upload/FL/1988_8/1988_8_3.pdf

http://www.sno.no/applications/DocumentLibraryManager/upload/FL/1988_8/1988_8_6.pdf

http://www.sno.no/applications/DocumentLibraryManager/upload/FL/1988_9/1988_9_3.pdf

Han konkluderer slik: La oss håpe at der ALDRI MER vil forekomme en slik rettsløshet i landet vårt.

 

 

I forbindelse med omtale av Finn Støren fra denne boken i Telemarksavisa, skrev jeg følgende svar, trykket 12.11.2013

  Finn Støren, Norges uoffisielle utenriksminister.

Dessverre er boken om de nordmenn som forlot etterkrigs-Norge på grunn av forholdene i hjemlandet preget av etterkrigstidens ensidige informasjon om medlemmer av Nasjonal Samling. Det har vært en utbredt oppfatning blant medlemmer av Nasjonal Samling at grunnen til at Støren ikke ble innkalt til rettssaken mot Vidkun Quisling, var at han hadde kunnet fortelle for meget positivt. Det er kjent to brev fra Støren fra 1952 som ikke er nevnt i boken. Det ene var til hans tidligere sekretær ved okkupasjonstidens uoffisielle utenriksministerium, juristen Paul Røer. Det andre var til overlege Scharffenberg. Her er noen sitater: ”Quisling var en patriot. Det er tåpelig fremdeles å vilde hevde noe andet, og han hadde alltid det norske folks interesser for øie, og kjempet for disse interesser mot eventuelle tyske overgrep. Disse kom da også som forsøk fra Terbovens side. Som du så godt vet var jeg alltid til stede når disse diskusjoner med Terboven fandt sted og det var da alltid meg som måtte føre ordet.” (Quisling var dårlig i tysk). ”Det var Quislings kamp for det norske folks interesse som drev ham ind i opposisjon mot tyskerne, og da særlig Terboven. Men tyskerne gav meg skylden for det, og som du husker ble jeg to ganger forsøkt likvidert av tyskerne. ”

”Under mitt Berlineropphold i december 1944 førte jeg på Quislings vegne også forhandlinger med de tyske myndigheter om øieblikkelig tilbakeføring av alle norske politiske fanger og krigsfanger i Tyskland. Tilbakeføringen ble senere (mars/april) gjennomført av Svenska Røde Kors, men initiativet var Quislings, og mitt.”(”De hvite bussene”).

Han forteller så om Quislings siste møte med Hitler, der planen bl. a var å diskutere

”Et nøytralt Norge, Tysk civiladministrasjon (Terboven) bort fra Norge, Norge bidrar til forsvar av egne grenser” og Quislings Europapakt som var et forslag til noe som lignet EU, men med mer innflytelse for de små land.

I første omgang fikk de forhindret krav om ulltepper og lignende. Mens de var der, skjedde sabotasjen ved Jørstad bru, den verste jernbaneulykke i norgeshistorien. Terboven og Hitler forlangte at 10 000 nordmenn skulle skytes som gisler, noe Quisling skulle undertegne på. Som hans talsmann sa Støren: ”Ingen norsk ministerpresident kan underskrive et sådant dokument. En norsk ministerpresidents oppgave er å ivareta norske medborgeres interesser, ikke å medvirke til å forøde norske borgeres liv. Så vidt jeg vet har alltid ministerpresident Quisling vært en sterk motstander av den tidligere tyske gidselskytning i Norge. Vi er nu her i Berlin for å forhandle oss til at den tyske siviladministrasjon inclusive Dem herr Reichskommissar, forsvinder fra Norge og ikke for å underskrive dette hårreisende dokument som samtidig helt slår benene under vårt forhandlingsgrunnlag”. Senere på dagen sa Quisling til ham: ”Hvis jeg nu trekker meg tilbake, som de tidligere ved et par anledninger har anbefalt, hvordan tror De så det vil gå med Norges befolkning. Blodbadet i Stockholm vil nok arte seg som en bagatell mot hva som vil skje i Norge. De må da forstå at jeg ikke kan handle således.” Ved kontakt med innflytelsesrike tyskere ble ordren om gisselskytingen trukket tilbake.

I brevet til Scharffenberg står bl.a.: ”Der kom ordre fra Berlin om at jøder skulle settes fast for å deporteres til Polen sent en natt. I den anledning ble jeg innkalt til ministerpresidenten som nevnte det for meg samt sa at aksjonen skulde settes i gang inden 48 timer, og at det norske statspoliti skulde foreta dette. Jeg spurte herr Quisling om hans mening om saken og om han var enig. Quisling svarte at det for ham så ut som om vi var kommet et langt stykke tilbake til middelalderen. Jeg spurte ham da om han hadde noe imot at jødene kom seg undav. ”På ingen måte”, svarte Quisling, ”men jeg kan i min stilling ikke vite noe om denne sak.” Han spurte meg hvordan jeg ville gjøre det, hvortil jeg svarte at saken sikkert lot seg ordne ved å gi et par jøder et tipp om der var fare på ferde.” I Nils Johan Ringdals bok om politiet i okkupasjonstiden, ”Mellom barken og veden”, står på s.238-9: ”Den natten det var mest prekært, hadde jeg minst tre mann ute i Calmeyergaten (der bodde mange jøder) for å varsle.””At politiet var svært aktivt i varslingen, og at så mange flere ble varslet enn de som dro, er gjentatt mange ganger fra politihold.” Støren skriver: ”Det var for å redde de som reddes kunde at Quisling gjorde alt som sto til hans rådighet. I farten kan jeg huske noen få som besøkte meg i de dager: Ingeniør Blauw fra Bergen, Pianistinden Kari Aarvold Glaser med sine barn og noter og det hele fikk sjangsen til å komme til Sverige. Fru Dobrowen hvis barn fikk ariebevis av Quisling o.s.v. o.s.v. Det var den gang en drivende strøm av mennesker som i de dager passerte mitt kontor for å få Quislings hjelp. Og alle fikk hjelp.”

I bøkene ”Eventyret om ”Solbris””/””Solbris” ohoi!” av juristen Roald Astrup Nilsen, som handler om den mest berømte flukten i etterkrigstiden, er tatt inn et avisutklipp fra Dagbladet som henviser til Finn Støren, som hadde telefonisk meldeplikt for politiet da han dro. Det er ukjent hvem som overtok meldeplikten.

”Hallo! Hallo, ja, ere polti? Ere LAPO (Landssvikpolitiet)? Åja morn, det er Sørensen. Ja, Sørensen, vet De. Åssen det går? Å, det er ikke rare greiene. Doktorn sier at magesåret må ha ro. Ro ja. Og nervene, særlig nervene må ha ro, sier’n. Og så er det denna bronkitten min, ser De. Den tåler rett og slett ikke klimaet i Norge om vinteren. Så jeg har likså godt tatt meg en tur sørover, jeg. Sørover, ja. Nei, ikke til Kragerø, der er så rått der nede nå – jeg må ha det ekstra mildt, ser De. Jaja, De får ha det så lenge, da. Jeg slår på tellefon til lørdan igjen, hvis det passer altså. Ja morn da, og hils han L’Abée.” (Lars L’Abée Lund, leder for Oslopolitiets landsvikavdeling).

I.C.Stridsklev