Bokomtale – Erik Veum – En nådeløs nordmann? II -  Hirden

 

Hjem

Nyheter

Bøker

Avisartikler

 

Om Vennetreff

Referater

Filmer

Lydopptak

 

 

Erik Veum - Nådeløs nordmann ?  II

 

Tanker om Eirik Veums bok

”Nådeløse nordmenn - Hirden”

 

 

·      Veums bok

·      Bakgrunn for Hirden

·      Nasjonal Samling og nazismen/NNSAP/tyskerne

·      Vaktbataljonen

·      Germanske SS Norge

·      Hirdens alarmenhet og Hirdens bedriftsvern

·      Hirden

·      Enkelthistorier:

·      Lensmann Røring

·      Halvor Johannes Woll

·      Arne Grønlund Borgir

·      Fredrik Jensen og Wiesenthalsenterets tapte ære.

·      NS-barna

 

Eirik Veum har utgitt en ny bok, igjen under det overoptimistiske premiss at det norske landssvikoppgjøret var et rettferdig rettsoppgjør, og at vurderingene som gjaldt den gang må gjelde fortsatt. Hovedpoenget hans er ”at både vitner, ofre og gjerningspersoner fikk forklare seg i rettssalene, og at de ulike rettsinstansene la alle disse opplysningene til grunn for sine vurderinger.”

Den eneste ”feilen” han ser med etterkrigsoppgjøret er at straffene var strengere i begynnelsen enn senere.(s.19). Det var knapt ankemulighet. Ble noen dømt pga falskt vitnesbyrd og forsøkte å anke, ble straffen heller strengere. På s.700 beskyldes Hirden for ”sannsynligvis klart brudd på folkerettslige lovbestemmelser og den norske grunnloven”, uten at det henvises til hvilke lovbestemmelser det skal være. Nasjonal Samling var stiftet på Grunnlovsdagen 1933, og hevdet at programmet var inspirert av den norske grunnloven, ikke av nazismen. Mens det ikke faller Veum inn at det måtte brudd på 1/10 av grunnlovsparagrafene og i tillegg andre lover for å gjennomføre etterkrigsoppgjøret. For eksempel Grunnlovens §17: Kongen kan give og ophæve anordninger, der angaae Handel, Told, Næringsveie og Politie; dog maa de ikke stride mod Konstitutionen og de af Stortinget givne love. (Altså ikke straffelover). §53 sier: Stemmeret tabes ved DOMFÆLDELSE for strafbare Handlinger overenstemmende med, hvad derom i Lov bestemmes. § 97 Ingen Lov maa gives tilbagevirkende kraft.

Etter krigen ble 35000 straffet utelukkende for den meningsytring det var å melde seg inn i Nasjonal Samling. 18000 av dem ble satt inn sammen med 1750 som i tillegg hadde hatt embeter i stat og kommune og 6000 som i tillegg hadde hatt partiverv. Om de vanlige medlemmene hadde vært i tvil om de hadde vært på rett side før, ble de raskt beroliget av medfanger mens de satt inne. Ca 1000 ble dømt for tortur, vold, drap. De av dem som var skyldige, som kunne hatt grunn til dårlig samvittighet, så hvordan medfanger de så opp til som hadde gjort en nyttig innsats for sine landsmenn overfor tyskerne i okkupasjonstiden ble behandlet, og fant ut at de i alle fall ikke var verre enn etterkrigsmyndighetene som dømte også dem. Det var flere i Hirden enn i motstandsbevegelsen. Det var minst like mange i Hirden med omsorg for det norske folk og samfunn som i motstandsbevegelsen.  At etterkrigs-Norge hadde samvittighet til å dømme andre for ”ulovlig frihetsberøvelse” etter sommeren 1945, sier noe om rettstilstanden.

Her er noen av mine innvendinger mot boken.

 

Bakgrunn for Hirden

Noe av bakgrunnen for Hirden finnes i forsvarsminister Quislings tale i Stortinget 7.4.1932, der han beskyldte Arbeiderpartiet og Kommunistpartiet for stort sett det samme han selv ble dømt for vel 13 år senere. Stortinget aksepterte beskyldningene som sanne, unntatt de to nevnte partiene. Quisling sa bl. a.: Men spesielt vil jeg henstille til Arbeiderpartiet, - til Kommunistpartiet vet jeg at det ikke nytter - at de stanser den besluttede organisasjon av arbeidervern, at de militære organisasjoner opløses. Vi så dette i går – vi så folk, som ikke var underlagt statens kontroll, optre i uniformer. …Jeg vil henstille til Arbeiderpartiet å stoppe dette.”

Hirden ble dannet for å beskytte Nasjonal Samlings talere og medlemmer mot Arbeidervernet. Kanskje pga at Arbeidervernet ble møtt med Hirden, ble det innført uniformsforbud 13.5.1937, uten at de sosialistiske partiers voldelige opptreden mot meningsmotstandere ble redusert av den grunn.

 

Nasjonal Samling og nazismen/NNSAP/tyskerne

Veum oppfatter Nasjonal Samling som ”medløpere” til tyskerne. Muligheten for at NS-medlemmene selv oppfattet seg som en motpart til okkupasjonsmakten, til gunst for sine landsmenn, faller ham ikke inn.

Han siterer et avisinnlegg han feilaktig kaller kronikk i Aftenposten av en gammelnazist. Innlegget har en forhistorie.

10.12.1997 hadde Bernt Hagtvet et innlegg i Aftenposten, der han oppfordret medlemmer av Nasjonal Samling til å ta et oppgjør med sitt ansvar for jødeforfølgelsen i Norge, på grunnlag av deres angivelige antisemittisme. Jeg skrev et svar samme dag, og sendte kopi til Hagtvet med bebreidelse for at han hadde satt det inn i Aftenposten, der det ikke var sannsynlig at et innlegg som ikke var enig med Hagtvet ville komme inn.  Lille julaften fikk jeg den eneste telefon i livet fra Aftenpostens debattredaksjon. De ville jeg skulle skrive mer om det norske nazi-partiet, NNSAP, som var stiftet året før Nasjonal Samling. Jeg har aldri interessert meg for nazisme, men desto mer for Nasjonal Samling, og gjorde så godt jeg kunne.  Innlegget kom inn 31.12, og redaktøren for Folk og Land, NS-folkenes avis, fant det bryet verd å sende inn et innlegg, som kom inn. I alt kom det 4 svar til Hagtvet. Ingen av dem fant det rimelig å anklage NS-folk mer enn andre nordmenn for jødenes skjebne. Det morsomme var at generalsekretæren for Norges NasjonalSosialistiske ArbeiderParti, Herman R. Fleischer, skrev og rettet på meg. Han fortalte at Yngvar Fyhn var formann i NNSAP og redaktør for deres avis ”Nasjonalsosialisten”. I mai 1940 hadde de møte. De anså NS for å være nasjonalistisk, men ikke nasjonalsosialistisk. De besluttet å oppløse NNSAP. Det ble henstilt til medlemmene å melde seg inn i NS, for på den måten å påvirke utviklingen i den retning NNSAP ønsket. Yngvar Fyhn lyktes, og ble ved tyskernes hjelp redaktør for ”Hirdmannen”. Det er den avisen man skal lese for å ”bevise” at NS var nazistisk. Og den kilden Veum bruker hyppigst i denne boken.

NS hadde sin fulle hyre med å demme opp for tyskerne. Major Quisling hadde fra han kom tilbake til Norge i 1930 advart mot ”Det brukne gevær”s politikk. Han advarte stadig om at den og en ikke reelt nøytral utenrikspolitikk ville legge Norge åpent for invasjon.

Han forsto at den altfor sene, delvise mobiliseringen av en del av den lille hæren 9.april med skriftlig innkalling til den 11.4., ikke ville kunne stoppe invasjonen, som innen da innbefattet de viktigste havnene, møteplasser og våpenlagre. Administrasjonsrådet tilintetgjorde restene av det norske militære etter ønske fra tyskerne. NS gjorde diverse forsøk på å reise en ny hær, som troverdig kunne beskytte Norges nøytralitet, og gjøre okkupasjonen overflødig. Tyskerne brøt løfter igjen og igjen, og overtok som sitt det Nasjonal Samling ville ha som sitt og Norges, noe som tydelig demonstreres av Hirdens historie.

Etter hvert ble alle i NS tilknyttet Hirden, 50-60 000 mennesker. Av dem har Veum plukket ut ”de verste”.

 

 

Vaktbataljonen

Vaktbataljonen var den enheten som sto for definitivt mest drap og overgrep.  Av 368 ble 44 dømt for mishandling og 27 for drap.

Når Nils Christies magistergradsavhandling fra 1952 "Fangevoktere i konsentrasjonsleire" ble oversett, og ikke ble bok før 20 år senere (nytt opptrykk 2010), skyldes ikke det at folk ikke orket å høre hvor fæle de på "gal side" hadde vært. Tvert imot, det kunne man ikke få nok av, hverken i avisspaltene eller i rettssalene. Alle negative påstander om de anklagede ble stort sett trodd, og de anklagedes innvendinger ble sjelden hørt selv av forsvarerne. De fleste forsvarere snakket knapt med de anklagede, og nøyde seg med å be om at de anklagede "burde anses på mildeste måte". Så Veum har rikelig å ta av. Og siden de fleste nå er døde, kan de omtalte ikke engang forsvare seg og korrigere i egne bøker og blad som knapt andre enn meningsfeller leste.

Fangevokterne i serberleirene var for en stor del lurt inn. Da NS-myndighetene fikk vite hva som foregikk, ble det slutt. En del kom inn etter tyskernes egne annonser. Det som gjorde at Christies avhandling var upopulær var vel heller denne kommentaren: "Vi har også kontrollert betydningen av medlemskap i N.S., men heller ikke dette later til å ha hatt noen betydning."

I versjonen i 2010 føyer han til(s.194): Kanskje var det NS-fanatikere som drepte? Sakspapirene tydet ikke på det. Noen var medlemmer, de fleste ikke.

Kanskje de var rekruttert til å drepe? Svaret var klart nei. De hadde alle meldt seg til SS Vaktbataljon. De skulle passe på at norske fabrikker ikke ble ødelagt av sabotører.

Kanskje de var yngre enn dem som i samme situasjon ikke drepte? Det var de. Her lå et spor som passet til en tanke.

Veum fremstiller det som om nordmennene var de verste i serberleirene. Det er ikke sant. Som Balkankrigene i 1990-årene beviste, var motsetningene mellom folkegruppene der stort. Det benyttet tyskerne seg av, og lot kroater være KaPo-er (Kamerat-Polizei). ”To kroater, Alija Lelic og Stepjan Talisman utførte personlig flere drap enn noen av fangevokterne. Lelic var leder for kroatere og muslimer i leiren i  Beisfjord. Natt til 6.9.1942 drepte Lelic og hans lakeier 17 serbere. Lelic døde under et rømningsforsøk. Stepjan Talisman, en slakter og bokser fra Zagreb som tilhørte Ustasja, drepte svært mange av sine medfanger før han ble drept av en norsk fangevokter på ønske fra medfangene. (Knut Flovik Thoresen: Til Norge for å dø” s. 35).

Som Veums materiale illustrerer, var rettssakene ofte saker med mange anklagede ad gangen. Anklagede, kanskje særlig de som ikke var medlemmer av NS, håpet kanskje å slippe lettere fra det hvis de tilla medtiltalte voldsutøvelse. Dette ble nok gjerne referert i pressen, uten at det i alle tilfeller førte til at vedkommende ble dømt for det. En som er beskrevet som voldsmann i boken, uten å ha blitt dømt for det, finner anklagene om at han skal ha utført fangemishandling uhyrlige, og husker ikke lenger han som skal ha kommet med anklagene.

Det er tre i Vaktbataljonen Veum ikke nevner: Helge Akselsen f. 7.10.1910 fra Fetsund,

Arne Bjørnsen f. 24.3.1920 fra Drammen

Kolbjørn Jansen f.18.7.1914 fra Dal, Eidsvoll.

De hadde en slik jobb de var forespeilet og skulle passe Norsk Hydros fabrikker på Herøya ved Porsgrunn, der de holdt på å bygge en krigsviktig aluminiumsfabrikk (Lettmetall).

De omkom sammen med 54 andre under de alliertes bombing av Skien, Porsgrunn og Herøya 24.7.1943.

En positiv og typisk hendelse rundt serberleirene nevnes: Da to fanger drepte en tysk vakt, ble det også bestemt at ti fra lokalbefolkningen skulle henrettes. Det fikk den lokale NS-lensmann Selseth fra Korgen forhandlet seg vekk fra.

To serbervakter ble henrettet etter krigen. Den ene av dem hadde opplevd at faren ble likvidert i København. Den andres bror døde som fange etter krigen fordi han ikke fikk legehjelp.

 

Germanske SS Norge

Et annet eksempel på hvordan tyskerne forsøkte å overta i Norge er det Veum kaller ”Hirdens Elite”, Germanske SS Norge. Det er riktig at opprettelsen skapte stor motstand i kretsen rundt Vidkun Quisling. Folk derfra anmeldte riktig nok medlemmer av Nasjonal Samling for antityske holdninger, med stadig bedre grunn utover i okkupasjonstiden.

Av de 94 Veum nevner ”som hadde ledende posisjoner i organisasjonen eller var involvert i vold, mishandling, drap eller overgrep” var 9 dømt for mishandling og en for uaktsomt drap.

 

Hirdens alarmenhet og Hirdens bedriftsvern

Disse enhetene voktet bygninger i Norge, og forsøkte å begrense virksomheten til de som illegalt kjempet vel så mye mot egne landsmenn som mot tyskerne.

 

De frontkjemperne som deltok ved Haglebu tilhørte Skijegerbataljonen som hadde kjempet i Finland. De fleste frontkjempere som kom hjem ble dimmitert. Men Skijegerbataljonens siste sjef, Egil Hoel var pressbar: Han hadde en jødisk kone.

Veum gjengir riktig at det var hjemmefronten som begynte å skyte, og at lederen for hirdmennene som var der ikke trodde det kunne være sant at to var drept. Han gjengir også at en frontkjemper ble henrettet som fange av egne landsmenn.

Hendelsene ved Haglebu i slutten av april 1945 satte tyskernes fredelige overgivelse i mai i fare.

 

Av de 235 mannskaper fra Hirdens Alarmenhet og Hirdens Bedriftsvern som var involvert i væpnede aksjoner, vold, mishandling og drap, ble 10 dømt for mishandling, og en for drap begått 19.12.1944.  I følge de offisielle minnebøker ble Milorg-mannen drept under en aksjon. Aksjonen besto i å bryte seg inn hos NS-mannen for å stjele julematen hans. Først etter krigen ble tyveri fra NS-folk så vanlig at NS-folk begynte å kalle motstandsfolk for ”tjuvefronten”.

 

Hirden

Av 20 000 hirdfolk er 567 nevnt som hadde lederposisjoner eller utførte vold, mishandling og drap i Norge i 1940-45. 114 av disse ble dømt for mishandling, to for drap, derav 1 uaktsomt.

Det blir til sammen, hvis vi unntar vaktbataljonen der forøverne like gjerne kunne være ”gode nordmenn”= ikke medlemmer av Nasjonal Samling, 70 dømt for mishandling og 8 for drap (ett offer var tysk), derav to for uaktsomt drap.

Hirden gjorde en meget positiv innsats bl.a. etter eksplosjonen i Bergen 20.4.1944 og etter den allierte bombingen av Oslo nyttårsaften 1944. De fleste vedkjente seg gjerne sin fortid livet ut. De ”var NS” til de døde. Stortingsdebatten på grunnlag av Innstilling fra Landsvikutvalget av 1955 i 1962, over 15 år etter at ytringsfriheten skal ha blitt gjeninnført, inneholder bl.a følgende: Kjell Bondevik (onkel til Kjell Magne) sa at det hadde vært en skuffelse, etter som de fleste av de dømte ikke hadde forstått at de hadde gjort noe galt.  Når mange NS-folk/hirdfolk likevel holdt det hemmelig, til og med for egne barn, skyldes det at de holdninger Prost Christie uttrykte i samme debatt var utbredt: ”Når det nå søkes godtgjort at mange NS-medlemmers bistand til fienden skjedde i subjektivt god tro, og at de i virkeligheten var likeså nasjonale som dem av oss som gjorde motstand, og at de mente å tjene norske interesser, da må man unnskylde oss som ennå har en levende erindring om vår motstandskamp, at vi ser med stor skepsis på dette selsomme utslag av nasjonalt sinnelag. Hvis de tidligere NS-medlemmer ønsker å komme på talefot med oss andre om en rimelig ordning av livet i fremtiden, så tror jeg de skal la dette moment falle. Når retten har talt, tjener det ikke til noe å fortsette prosedyren ute blant folk. Det er da ingen annen utvei enn å avfinne seg med rettens avgjørelse. Og så får man om man virkelig eier et nasjonalt sinnelag og virkelig vil tjene norske interesser, akseptere sin skjebne og søke lojalt å begynne fra nytt av. Det er etter min mening å tjene norske interesser.” Han hadde videre inntrykk av at det blant mange av de tidligere NS-medlemmene var et ønske om at fortiden nå måtte være gjemt og glemt så de kunne tre inn i samfunnet som lojale og likeberettigede samfunnsborgere. Men ulykkeligvis var det ikke disse sindige som førte ordet. Når disse jevne, sindige mennesker ofte beklaget seg over at de etter å ha sonet sin straff stadig fikk kastet sin fortid i ansiktet, så hadde de i stor utstrekning sine egne talsmenn å takke for det. Skulle det lykkes å lege de sårene som rettsapparatet hadde voldt, kunne det ikke skje ved at man ensidig stillet krav til samfunnet om imøtekommenhet. Om de stadig offentlig og privat rippet opp i fortiden og egget sine omgivelser til motsigelse, ville dette bare bidra til å forlenge og holde liv i uviljen. De renvasket ikke seg selv ved å drive nedrakningstrafikk mot dem som hadde hatt det tunge ansvaret her hjemme i krigsårene og etterpå, de tjente ikke sin egen sak ved å holde gående en ondsinnet og infam agitasjon mot det samfunn som de skulle opptas i.” Altså: Også om NS-folk (eller andre) privat skulle komme til å kritisere de herskende myndigheter, ble det oppfattet som ”ondsinnet og infam agitasjon” og gyldig grunn til å utsette dem og meningsfeller for mer uvilje, i klartekst represalier. Jeg har aldri sett noen kritiske kommentarer til denne oppfatningen.

Ca 200 nordmenn ble likvidert eller ellers drept av motstands- eller Lingefolk i Norge.

Mange anklager mot Hirden skyldes deres forsøk på å beskytte hetsede NS-barn. Forfølgelse av NS-folks barn ble det skrytt av fra senhøstes 1940.

 

Enkelthistorier

Lensmann Røring i Eidanger var jurist, (s 685) og blant de første som meldte seg inn i Nasjonal Samling i 1933. Han var utpreget lojal mot sine landsmenn. Han hadde stått og snakket med sine drapsmenn da han ble skutt, først i magen, så i hodet. SiPo-kontoret i Larvik kunne ikke forstå hvorfor han var blitt drept. Han var ”en av de svakeste vi hadde. Det må være noe privat.” Men Røring var en vennesæl mann, relativt nylig og lykkelig gift. Hans enke sørget over ham resten av livet.

Halvor Johannes Woll (s.727) ble dømt for mishandling han ikke hadde utført. Mishandlingen foregikk på kjøkkenet, mens Woll var i fjøset for å lete etter våpen, for å forhindre ytterligere vold og sabotasje. Til tross for at to hjemmefrontmenn gikk god for at han ikke hadde vært til stede, prøvde han forgjeves å få saken tatt opp igjen. Han ble i tillegg fradømt det han eide. Hans datter f.1934(11) ble alene til 1948.  Selv ble han løslatt i 1950. Det var ikke uvanlig at motstandsmenn påsto seg mishandlet for å forsvare at de hadde gitt opplysninger om andre motstandsmenn. (Se bøkene: ”Det gamle loftet” og ”Etterpå” av datteren Karen Margareth Woll).

Arne Grønlund Borgir blir omtalt s. 691 som en av ”frontkjemperne som har erfaring fra operasjoner der det er mistanke om at norske SS-soldater deltok i massedrap på jøder”. Han opplevde anklagene selv. Her er forordet til hans svar(ISBN 82 92555 02 1 9). ”Som frivillig soldat sammen med 240 andre nordmenn og frivillige fra en rekke andre nasjoner i 5. SS-Panzerdivision Wiking i kampene på Østfronten deltok jeg fra første dag den 22.juni 1941 og befant meg i det angjeldende området i juni/juli samme år. Jeg har dermed den personlige kunnskap om hendelsene som det er mulig for en menig soldat å erverve seg. Det samme  har de øvrige 240 andre norske frivillige som deltok i divisjon Wiking og som fremdeles er i live.

Når NRK tar opp påstander om norske frontkjempere og deres mulige deltakelse som SS-soldater i massakre på jøder i Galizien (Lemberg(Lwow/Tarnanopolområdet) i juli 1941 er det fjerde gang jeg blir konfrontert med dette spørsmålet. Første gang jeg stod overfor påstanden var den å finne i et herværende antifascistisk tidsskrift hvor jeg dessuten ble betegnet som nazist.” ”NRKs invitt om å stille opp i et fjernsynsprogram og svare på påstander vedrørende norske frivillige i Wiking er altså den fjerde henvendelsen. Mitt svar blir hovedsakelig basert på dokumentariske bevis. For fremleggelsen av dokumentene md utfyllende kommentarer finner jeg ingen annen dekkende betegnelse enn HVITBOK.”

Han fikk ikke vite om jødeutryddelsene før etter krigen. Etter gjentatte ganger å ha blitt beskyldt for å ha deltatt, eller i det minste sett på tyskeres/SS-soldaters massedrap på jøder, er det ikke rart at han endte med å tvile på at det i det hele tatt hadde forekommet. Han uttrykte engstelse for at HL-senteret ville holde på til alle i Wiking var døde, og ikke lenger kunne protestere mot beskyldningene. Han fikk rett.

 

Fredrik Jensen og Wiesenthalsenterets tapte heder

Frontkjempere har hatt problemer med å komme til orde med sitt synspunkt: At det var de som kjempet legalt for Norges frihet. De var derfor begeistret da bedrageren Geir Ove Kvalheim kom og foreslo å lage en film som skulle sendes på NRK TV med deres synspunkter. Han fikk ½- 1 million kr av dem, og reiste rundt i Europa med Fredrik Jensen, den eneste frontkjemper som fikk det Tyske Kors i Gull. Da frontkjemperne oppdaget at de var lurt, anmeldte Fredrik Jensen Geir Ove Kvalheim for bedrageri. Men det har jo aldri vært straffbart å bedra frontkjempere. Derimot er Kvalheim siden dømt for å forfalske tekster av Ibsen og Hamsun. Denne gang nyttet det ikke engang å gjøre frontkjempere til syndebukker. Som hevn for anmeldelsen ”anga” Kvalheim Jensen til Wiesenthalsenteret, og sa at Jensen enten var, eller skjulte krigsforbryteren Aribert Heim. Plutselig hadde Jensen verdenspressen på døren. Før det hadde han aldri hørt om Aribert Heim. Inntil da hadde Jensen et utelukkende positivt forhold til jøder. Nå ble han kastet ut av golfklubben av det han hadde trodd var hans jødiske venner. Wiesenthalsenteret fikk dokumentert at Jensen verken hadde begått forbrytelser mot jøder eller andre. Selv om Jensen ikke hørte om jødeutryddelsen før han kom hjem etter 2 års amerikansk fangenskap i 1947, hadde han forstått at det var risikabelt for jøder å være i det tyskokkuperte Norge. Han fikk sin onkel/(mosters mann) over til Sverige. De bevarte et godt forhold livet ut. I Norge ble Jensen dømt til 3 måneder tvangsarbeid, tap av det han eide samt stemmerett, rett til å studere osv. for 10 år.  Han gjorde karriere i utlandet. Noe av det siste han gjorde, var å forsøke å ta opp igjen landsviksaken mot ham. Han mente han var urettmessig dømt. Datteren, som aldri har bodd i Norge, fulgte opp, men saken ble avvist.  Wiesenthalsenteret kom aldri med noen unnskyldning til Jensen, selv om lederen Efraim Zuroff ble oppfordret til det. Med det har de gitt grunn til mistanke om at de ikke forfølger onde gjerninger, men annerledes tenkende, slik man i Norge stort sett gjorde i etterkrigsoppgjøret.

 

NS-barna

Det virker som om Veum mener at enhver motstand mot medlemmer av Nasjonal Samling og deres familier var berettiget.

Hirduniform blir ansett for en provokasjon det var legitimt å aksjonere imot. Allerede i november 1940 ble det skrytt av hets mot barna til NS-medlemmer. For tyskerne var NS nærmest bare i veien. Så der var det ingen trygghet å hente. I boken s. 203 er det et bilde med ”beslaglagte røde nisseluer som er hengt opp som trofeer på veggen”. Det oppfattes ikke at det kan være svar på provokasjoner mot NS-folk og deres barn.  Den 1. 8. 1941, hadde bladet ”Kristen Samling”, som utkom i Skien og ble lest av kristne NS-medlemmer over hele Norge en artikkel som het ”Hvorfor våre barn?”, hvor de etterlyste hyrdebrev fra biskopene mot de ”hundreder, ja tusener av overgrep som de uskyldige har blitt utsatt for. Biskopene skulle da i første rekke være forsvarere for den svake som lider urett.”

Da Vidkun Quisling besøkte Skien i mars 1942, nevnte han forfølgelsen av NS-barna. Kirkens menn ”har ikke engang tatt avstand fra overfallene på NS-barna, hvordan disse er blitt behandlet og slått helseløse.”

Veum har ingen forståelse for Hirdmannen og 5-barnsfaren fra Skien som under en hirdoppmarsj fiker til en 11-årig guttunge og kaller ham en ”drittgutt”. Det er nevnt både på s. 275 og s.280. Den rimeligste forklaringen er at gutten har plaget mannens barn. Nå lever bare ett av de fem barna.

Hirdens forsøk på å forsvare plagede NS-barn på skoler ble sett bare som ulovlige aksjoner, og ikke som fortvilte forsøk på å hjelpe plagede barn. Flere av disse barna flyktet til Østfronten, og kom aldri mer hjem.(Eksempel på s. 281).

Veum presterer å ta familien Enodds flukt fra livet som et eksempel på at familien ikke kunne leve uten ”Nasjonalsosialismen”. Årsaken til det utvidede selvmordet var reaksjonen deres femårige datter møtte da hun løp ut med sitt norske flagg til de andre barna for å feire freden. Selvmordene viste heller at familien var mer klar over brutaliteten i Arbeiderpartiets forfølgelse av NS-familiene enn NS-folk flest.  De færreste av dem hadde kunnet forestille seg at den ensidige hetsen ville vare til deres små barn ble gamle eller døde, noe denne boken er et eksempel på.

IC Stridsklev